HIPPIE LIFE

15:36:00

Witam, witam. Jak tam wypoczęci na wakacjach?
Naładowałam akumulatory, zebrałam najciekawsze zdjęcia i powracam ze zdwojoną siłą do bloga, którego macie okazję oglądać :) 

Styl hippie

Cała subkultura hippisowska jest raczej rozpoznawalna i znana. Jest wiele dziedzin i wątków na temat tego wolnego stylu. Począwszy od charakterystycznego znaku, poprzez ubiór, makijaż, fryzury, symbole, hasła. Na stałe zawitał ten styl na ulicach miast, często niekoniecznie zgodnie z wartościami i zgodnością z wyborem tego trybu życia. Po prostu, ludziom zaczęło się to podobać. 

Kultura hipisowska

Stworzyła ją młodzież sprzeciwiająca się dotychczasowemu stylu życia (lata 60-70). Był to bunt, a zarazem rewolucja przeciw panującemu wówczas materializmowi, konsumpcji, przemocy itp.  
Główną ideą, dzieci kwiatów (jak ich nazywano), była szeroko rozumiana wolność. Pragnęli oni jej, chcąc uciec od tamtejszego egoistycznego trybu życia, często przy tym zatracając się w wszelakich używkach. Miało to zgubny wpływ na charakter ruchu. 

Unikali kontaktów ze wszelkimi instytucjami zarówno państwowymi (jak szkoła, wojsko, praca), jak i kościelnymi. Robili swoje i wierzyli w swoje racje. Hippisi walczyli o pokój na ziemi. Sprzeciwiali się przymusowej służbie wojskowej. 

Swój pacyfizm wyrażali nosząc pacyfki (symbol pacyfizmu).Hippie głosili także jedność wszystkich ludzi, którą wyrażali w takich hasłach jak m.in. "Wszyscy ludzie są braćmi", czy "Świat jest na tyle duży, że starczy dla każdego".

Hippisi nie martwili się o jutro, żyli dniem dzisiejszym, starając się wyciągnąć z niego wszystko (dziś - YOLO - następnym razem). 

Żyli zgodnie z naturą, nazywali się dziećmi "dziećmi ziemi". Prowadzili tzn. "życie w drodze", nie mając stałego domu, żyjąc w autach tzw. ogórkach. Zwykle byli wegetarianami w myśl słów "Zwierzęta to moi przyjaciele, nie jadam swoich przyjaciół". 

Strój


Hippisi nosili prosty i niedrogi strój, ponieważ często wykonywali ubrania ręcznie. Charakteryzował się dużą ilością kolorów i kwiecistością. Mężczyźni nosili luźne spodnie z rozszerzanymi rękawkami i luźne bluzki, kobiety zaś ubierały długie, barwne, kwieciste spódnice.

Nosili różnokolorowe plastikowe koraliki, rzemyki, pacyfki, apaszki oraz opaski na głowach. Buty to zazwyczaj sandały lub trampki.

W obecnej modzie trochę się to miesza, ale na pewno widać czy ktoś kreuje się na ten styl, czy taki właśnie styl życia prowadzi. 


***
Hello, hello. How was rested on vacation?
Recharge the batteries have gathered the most interesting pictures and come back with a vengeance to the blog, where you have the opportunity to watch :)

Hippie Life


Hippie Style
The whole hippie subculture is more recognizable and familiar. There are many areas and topics on this freestyle. From the distinctive character through clothes, makeup, hairstyles, symbols, slogans. Permanently visited this style on the streets, often not necessarily consistent with the values ​​and compliance with the choice of lifestyle. Simply put, people started to like it.
Hippie culture

She created her objection to the donor youth lifestyle (60-70 years). It was a revolt, and yet the revolution against the prevailing materialism, consumption, violence, etc.
The main idea of ​​the flower children (as they were called), was widely understood freedom. They wanted her to escape from the local self-centered way of life, often at the same time losing themselves in all sorts of stimulants. This had a devastating effect on the character of the movement.

Avoid contact with all bodies, whether public (such as schools, the military, work), as well as the church. They did themselves and believe in their case. Hippies were fighting for peace on earth. Opposed to compulsory military service.
His pacifism expressed by wearing pacyfki (symbol of pacifism).

Hippie preached the unity of all people, which is expressed in such slogans as, among others "All men are brothers," or "The world is so big that there's enough for everyone."

Hippies do not worry about tomorrow, live for today, trying to pull it all (today - YOLO - next time).

They lived according to nature, called the children "children of the earth." They ran ie, "life on the road", not having a permanent home, living in cars called. cucumbers. Usually, they were vegetarians in mind the words "Animals are my friends, I do not eat my friends."
They advocated "free love" discarding the norms and standards of morality prevailing among dorosłych.Hippie tried to be self-sufficient: cultivated land, sewed clothes, etc.. They formed the so-called. hippie commune where everything was shared.

Clothes

Hippies wore a simple and inexpensive outfit because clothes often performed manually. Characterized by a large number of colors and kwiecistością. Men wore baggy pants with flared sleeves and loose blouses, while women wore long, colorful, flowery skirts.
They wore different colored plastic beads, straps, pacyfki, scarves and headbands. Shoes are usually sandals or sneakers.

In the current fashion is a little mixed, but surely you can see if someone creates on this style, whether such a lifestyle leads.

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty