ILLUSTRATIONS

12:22:00

Ilustracje to forma ekspresji artysty. Próba przekazania informacji na dany temat, ale i wyrażanie siebie. Tak jak piłkarz na boisku kopiąc piłkę, pokazuje kiedy sprawia mu to radość i widać zapał gracza, tak jak tancerz, który poprzez swoje ruchy wyraża swoją osobowość i przekazuje daną treść, również pokazując przy tym swoje emocje, chce coś opisać ruchami, nie słowami. Tak graficy, dizajnerzy, architekci, filmowcy, w ogólnym pojęciu  artyści, wyrażają siebie poprzez obraz. Tudzież należy wspomnieć o tym iż jesteśmy pokoleniem odbiorców obrazu, wszelkie informacje jakie uzyskujemy najłatwiej a przede wszystkim najszybciej odebrać za pomocą obrazu. Nic dziwnego, na nic nie mamy czasu, żyjemy w wiecznym pędzie, każda chwila jest cenna, a odpoczynek to mała cząstka w roku na którą nie każdy może sobie pozwolić. Brak czasu sprzyja czytaniu nagłówków, czytaniu obrazów, zanim zagłębimy się w temat. Czytanie artykułów, książek, felietonów stało się luksusem, na jaki nie każdy ma możliwość, zatem często zamiast  "czytanek" często zastępujemy dziurę telewizją, czyli również obrazem. 

W przypadku ilustracji, obraz który mamy okazję oglądać, jest formą wypowiedzi autora, próbą przekazania czegoś dalej. Może to być przedstawienie ulubionych rzeczy, może to być wizja świata, schemat ukazujący dany przedmiot, hasło, propaganda, opis sytuacji życiowej, informacji, wizji  przedstawienia obrazu w sposób zabawny/ straszny/ poglądowy/ nieodpowiedzialny/ obraźliwy/ przyjemy itp. Również może to być forma przekazania ludzkich emocji, charakteru postaci, jej przyzwyczajeń, obraz charakteryzujący pewną funkcję, będący symbolem np. śmierci (ilustracja z meduzą, poniżej). 
Obrazem można opisać nie jedno wydarzenie, słowo, wiersz, ale każdy z nas odczyta to w zupełnie inny sposób, na podstawie swoich poglądów, wychowania i refleksji.   

Program do tworzenia ilustracji to AdobeIllustrator, CorelDraw, Photoshop i inne artystyczne programy do projektowania (nawet a Paint'cie można coś stworzyć:) ). Albo kartka, ołówek i inwencja twórcza.
Zachęcam do tworzenia własnych ilustracji, skanowania ich, przeróbki, wypowiedzi w sposób obrazu. 

Pozdrawiam osoby czytające i oglądające mojego bloga!
Już 30 000 osób z całego świata obejrzało mojego bloga :)
Zapraszam! 




























for M.
 



***

llustrations is a form of expression of the artist. An attempt to provide information on a particular topic , but self-expression . As a player on the field kicking the ball , it shows when he makes it a joy and enthusiasm can see the player , as a dancer , who, through his movements expresses your personality and submit the content, while also showing his emotions , he wants something to describe movements , not words. So graphic designers, designers , architects, filmmakers , artists in general terms , express themselves through painting . Or would be should mention that we are the generation of image buyers , any information you obtain the easiest and most of all quickly answer using the image. Not surprisingly, at the time we did not , we live in a perpetual rush , every moment is precious , and the rest is a small part of a year in which not everyone can afford. Lack of time is conducive to reading headlines, reading images , before we delve into the topic . Reading articles, books , essays has become a luxury that not everyone has the ability , so often instead of " reading- " often replace cable hole , which is also the image .

For illustration , the image that we have the opportunity to watch, is a form of expression of the author, an attempt to express something further. It can be a presentation of favorite things , it could be a vision of the world, is a diagram showing the item , password , propaganda , description, situation, information , video presentation of an image in a funny / scary / comp / irresponsible / abusive / plesant etc. Also it can be form of transmission of human emotions , the nature of the character , her habits , picture characterized by a certain function , such as a symbol of death ( with jellyfish illustration , below).
Image can be described is not one event , word, line, but each of us read it in a different way , on the basis of their views, education and reflection.

A program to create illustrations that AdobeIllustrator , CorelDraw , Photoshop, and other artistic design programs ( even a Paint'cie can create something :)) . Either card , pencil and creativity .
I encourage you to create your own illustrations, scan them , treatment , expression in the way of the image.

I greet people reading and watching my blog !
Already 30 000 people from all over the world have viewed my blog :)

Feel!

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty