RECYCLING ART

21:02:00


Każdy z Nas spotkał się pewnie nie raz, z tematem recyclingu. Segreguj śmieci, oddawaj baterie i tusze do specjalnych pojemników, chodź i żyj z naturą w zgodzie, mimo że mieszkasz w dużym mieście. Jasne, wszyscy wiemy, ale w małych mieszkaniach zazwyczaj nie ma miejsca na cztery śmietniki. Po za tym co daje segregacja w momencie, gdy kontenery zewnętrzne (śmietniki) oddzielne do każdego rodzaju odpadu nie zawsze występują, albo śmieciarka zabiera wszystko na raz. Co najmniej jakby zjadała wszystkie śmieci, bez względu na naszą skrupulatną segregację. Nie raz spotkałam się z tymi problemami i wiem, jak na to zaradzić. 

1. Wyznacz sobie miejsce w domu (wystarczy jeden worek na śmieci), w którym będziesz trzymać opakowania, np. tekturowe (jak po herbacie) albo plastikowe (jak po jogurcie). 
2. Po nazbieraniu możesz oddać je na makulaturę i zarobić (niewiele, ale zawsze, a za opakowanie w sklepie płacisz, prawda?)

3. Albo wykorzystać kreatywnie czas i stworzyć coś nowego. 

Najprostsze rozwiązania są w tym wypadku najlepsze. 

Dlatego wybrałam te dwa materiały, ponieważ są łatwe w obróbce i najczęściej używane. 

Widziałam żyrandol z metek od ubrań, albo siedzenie z nakrętek od butelek. 

Skoro ktoś to zrobił, to czemu Ty nie miałbyś/ miałabyś spróbować?
4. Najważniejsze! Zbieraj:

różnego typu nakrętki, zakrętki, kapsle, korki, wieczka i pokrywki.

Połóż doniczkę na balkonie, pudełko po herbacie, albo np. po lodach i wrzucaj tam za każdym razem nakrętki. Po co? Cel jest szczytny. Kilogram plastikowych nakrętek (wyłącznie PET) po różnego rodzaju napojach przekazanych do recyklingu to średnio około 70 groszy. Koszt wózka to 4-6 tys. zł, czyli wartość około sześciu ton surowca. Obojętnie jaki kształt i kolor, obojętnie jaki producent. Liczy się ilość!


Miałam okazję prowadzić zajęcia z "Recycling-art" na Slot Art'cie w Lubiążu wraz z moją asystentką Katarzyną Firlej. Wówczas zbierałyśmy materiały, które znajdowały się dookoła nas. Każde zajęcia, przez 4 dni wyglądały inaczej i miały na celu "zbudowanie", "skonstruowanie", "zaprojektowanie" przedmiotów codziennego użytku z odpadów. Zobaczcie sami:

*

Each of us probably met more than once, with the theme of recycling. Recycle garbage, give batteries and ink into special containers, come and live in harmony with nature, even though you live in a big city. Sure, we all know, but in small apartments usually do not have space for four bins. After that, which gives the segregation when the external containers (bins) separate for each type of waste does not always occur, or garbage takes all at once. At least if they ate all the junk, regardless of our rigorous segregation. Not once I met with these problems and know how to deal with it.
1st Designate a place at home (just one bag of trash), which will keep the packaging, such as cardboard (like the tea) or plastic (like the yogurt).
Second After nazbieraniu you can give them to the waste paper and make money (not much, but always, and the pack in the store you pay for, right?)
3rd Or use time creatively, and create something new.
The simplest solutions are the best in this case.
That's why I chose these two materials, because they are easy to process and commonly used.
I saw a chandelier with tags from clothes, or sitting with the nuts on the bottles.
If someone did, why would not you / would you try?
4th The most important! Collect:
different types of caps, caps, caps, corks, caps and lids.
Place the pot on the balcony, box of tea, or for example, the ice cream and throw there every time the nuts. Why? The goal is laudable. Kilogram of plastic nuts (only PET) after various drinks provided for recycling an average of about 70 cents. This truck cost 4-6 thousand. zł, ie the value of about six tons. No matter what shape and color, no matter what the manufacturer. What matters is quality!

I had the opportunity to teach the "Recycling-art" in the slot Art'cie Lubiaz along with my assistant Catherine Firle. Whereupon zbierałyśmy materials that were around us. Each class, for 4 days looked different and were designed to "build", "construction", "design" of everyday objects from waste. See for yourself: 

  
 Mój autorski projekt taboretu z magazynów związanych sznurkiem.

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty