INSPIRE | INSPIRACJE PART II

13:11:00


Chciałam Wam zaprezentować inspiracje różnych ciekawych plakatów, rozwiązań typograficznych, wzorów, ilustracji itp. Więcej na temat inspiracji >>> Inspire <<< klik

Trochę wiedzy na temat plakatu:

Plakat – rodzaj wyrobu poligraficznego zaliczany do akcydensów. Druk jednostronny dużego formatu (co najmniej A2), o charakterze propagandowym lub reklamowym (nigdy wyłącznie informacyjnym), służący do umieszczania w stałych, publicznych miejscach (rozklejany, umieszczany w witrynach).

Plakat tym różni się od afiszu, że nie jest wykonany ze składu, lecz w całości stanowi formę graficzną. Zadrukowywany jest z reguły na całej powierzchni papieru i najczęściej posiada bogatą kolorystykę. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

O ile typowy afisz, jako druk czysto informacyjny, jest zazwyczaj jedynie rodzajem rzemiosła, to forma plakatu jest również jedną z dziedzin sztuki. Do druku plakatów służy produkowany wyłącznie w tym celu papier plakatowy.


Akcydens (z łac. accidens, tzn. coś przypadkowego) – wyrób poligraficzny niebędący ani książką, ani czasopismem, ani też zadrukowanym opakowaniem. Zasadniczo jest to wyrób jednoarkuszowy, który może być w postaci jednej kartki, lub nierozciętej składki.

Akcydensy to samoistne druki o charakterze użytkowym lub okolicznościowym. Zaliczyć do nich można praktycznie wszystkie pozostałe druki, począwszy od znaczka pocztowego czy wizytówki, aż po plakat.


Druk – wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier). Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa.

Za druk uważa się również rozmaite techniki powielania tekstu i grafiki zarówno metodami tradycyjnymi, z użyciem maszyn drukarskich, jak i nowoczesnymi metodami komputerowymi z użyciem komputerowych urządzeń peryferyjnych, jak drukarki, plotery itp. - choć poprawnie tego rodzaju odbitki powinno nazywać się wydrukami.


Wprowadzenie do drukarń technik komputerowych i druku cyfrowego, sprawiły, że coraz częściej przez druk rozumie się również wydruk dokonywany na skalę przemysłową za pomocą przystosowanych do tego maszyn drukarskich.


***
I wanted to present you a variety of interesting inspiration posters, typographic solutions, design, illustration and more. More about the inspiration Inspire >>> Click <<<

A little knowledge on the poster:

Poster - the type of product belongs to the printing job printing. Single-sided printing large format (at least A2), the nature of propaganda or advertising (never only the information), for receiving the fixed public places (putting up, placed in sites).

This poster is different from the poster that it is not made of the composition, but as a whole is a graphic form. Is usually printed on the entire surface of the paper, and usually have rich colors. Graphic elements at least a match for textual information, but usually dominate. Subtitles are often processed artistically.

While the typical poster, as a purely informative print is usually only a kind of craft, is a form of a poster is also one of the areas of art. Poster print is produced exclusively for this purpose poster paper.

Perk (from Lat. Accidens, ie. Something random) - Printing product other than the book or magazine, or printed packaging. It is essentially a one-sheet product, which can be in the form of a single page, or uncut premium.

Commercial work is spontaneous forms of a utility or occasional. These include virtually all other forms, ranging from a postage stamp or business card to the poster.

Printing - multiple reflection image of the printing form to the substrate (eg. On paper). Colloquially, it is also called the print each copy, or print to print.

For printing is also considered a variety of techniques duplication of text and graphics both traditional methods using printing machines and modern methods using computer computer peripherals, such as printers, plotters, etc. - But this kind of prints properly should be called printouts.

Introduction to computer technology and printing digital printing, made it increasingly understood by printing also print made on an industrial scale by means adapted to the printing machines.

You Might Also Like

0 komentarze

Podziel się z nami swoją opinią!

Polecany post

Festiwal Wnętrz Kraków 2016

Life fetish design wystawiał się na Festiwalu Wnętrz 2016 w Krakowie! Tak byliśmy tam. W hali Chemobudowy mogliśmy podziwiać mnóstwo wy...

Popularne posty